Spørsmål/svar

For innbyggjarar

Målet er at eit større og styrka fagmiljø skal gi betre tenester til deg som innbyggjar. Vi vil også i den nye kommunen strebe etter å gi stadig betre service, og løysingar som gjer kvardagen din som innbyggjar i Alver enklare.

Alle kommunale gebyr blir samordna og like for innbyggjarane i Alver kommune. Kommunestyret i Alver gjer vedtak om dette i desember 2019.

Du får all informasjon om arbeidet med å etablere nye Alver kommune på www.alverkommune.no.
Du finn også informasjon på sosiale medium. Følg oss på Facebook.

Har du spørsmål om bygginga av Alver? Send oss gjerne ei melding i kontaktskjemaet nedst på sida.

For tilsette

Målet var at kontorkabalen skulle vere klar i første halvår 2019. Det meste er på plass, men eit par kort står att for å fullføre kontorkabalen. Gruppa som jobbar med dette skal leggje fram eit forslag til hovudtillitsvalde i eit av dei første møta etter ferien. Deretter får du informasjon om kvar avdelinga du blir ein del av får kontor/arbeidsplass.

Etter drøfting med hovudtillitsvalt i juni 2018 blei det bestemt at kvar av skulane (med unntak av vaksenopplæringa) og barnehagane i dei tre kommunane, Nordhordland legevakt, Nordhordland kemnerkontor og Radøy interkommunale butilbod, blir overførte som samla einingar (slik dei er i dag) til den nye kommunen.

Arbeidsgjevar har ansvar for å plassere deg i den nye organisasjonen. Hovudregelen er at alle skal følgje arbeidsoppgåvene sine inn i Alver.

Har du oppgåver i dag som blir fordelt på ulike avdelingar i Alver, skal du ha ein kartleggingssamtale med dei som blir ansvarlege for oppgåvene i den nye kommunen. I kartleggingssamtalen kan du fortelje kva du gjer i dag, og kva du ønskjer å gjere i den nye kommunen.

Er du usikker eller har behov for å snakke med nokon, kan du alltid ta kontakt med din noverande næraste leiar.

Omstillingsavtalen seier at alle tilsette i dei tre kommunane er sikra jobb og same løn etter overgangen til Alver kommune. Enkelte tilsette kan få endra oppgåver, men dette vil bli informert om i god tid.

I perioden fram mot 1. januar 2020 vil vi drifte dei tre kommunane som normalt. Tenesteområda blir vidareutvikla i tråd med dei vedtak som allereie er, og vil bli, fatta.

Den sentrale tariffavtalen mellom KS og hovudsamanslutninga gjeld også i den nye kommunen. Du har og rett til å behalde dei personlege løns- og arbeidsvilkåra dine. Overføringa av arbeidstilhøvet til den nye kommunen inneber derfor ingen endringar i dine rettar og plikter som tilsett i Radøy, Meland eller Lindås.

 

Minimum er at alle tilsette beheld si gjeldande lønsplassering (grunnløn). Skal du over til ei lågare løna stilling i Alver, beheld du noverande lønsplassering som ei personleg ordning. Funksjonstillegg, godtgjersle for særskilt arbeidstid og andre ulempetillegg fell bort dersom ulempa ikkje er knytt til ny stilling.

Har du ferie og avspasering til gode, kan du overføre dette til Alver på vanleg måte, etter avtale med din næraste leiar. Arbeidsmiljølova seier at ny arbeidsgjevar (Alver) skal overta alle rettar og pliktar som følgjer med dei tilsette hos tidlegare arbeidsgjevar (Lindås, Meland og Radøy).

Dei hovudtillitsvalde og verneombodet er dei tilsette sine representantar og skal ivareta dine interesser. Lurar du på noko, kan du ta kontakt med din plasstillitsvalt eller ditt verneombod.

Din næraste leiar skal også ha oppdatert informasjon om kva som skjer når, og kan svare på spørsmål som handlar om deg og dine rettar.

Vi har samla informasjon om Alver på intranetta til dei tre kommunane. Du kan også lese om byggjinga av Alver kommune på www.alverkommune.no.

Elles kan du få informasjon direkte frå din næraste leiar, frå tillitsvalde eller verneombod. I tillegg vil vi dele jamlege nyheitsbrev fram mot overgangen 1. januar 2020.

Close Menu