Partia får ein pott

Med 11 mot 10 stemmer har fellesnemnda vedtatt å gje økonomisk stønad til samanslåing av lokalpartia i dei tre Alverkommunane. I fellesnemnda sitt møte 4. desember 2017 vart det gjort vedtak om å løyva 250 000 kroner til demokratibygging, etter forslag frå Anna Valle (Sp). Sidan har saka vore drøfta med departementet som svarar at dei … Les meir Partia får ein pott

Kvifor bygga ny kommune?

Fellesnemnda har fleire tips til korleis kommunisera med tilsette og innbyggjarar i Alver kommune. I juni skal kommunikasjonsstrategi for Alver kommune i byggeperioden vedtakast. I dagens møte drøfta fellesnemnda strategiforslaget med særleg fokus på handlingsdelen for dei neste to åra. - I den interne kommunikasjonen er det viktig å styrka kompetansen til leiarane, sikra at … Les meir Kvifor bygga ny kommune?

Utforsk 15 turar i Alver

  - Lat det går sport i å utforska den nye kommunen vår. Det er oppmodinga frå ordførarane i dei tre kommunane som snart blir eitt. Ei rykande fersk turbrosjyre blir om kort tid sendt ut til husstandane i Alver, med presentasjon av 15 turforslag - fem i kvar kommune. For kropp og sinn No … Les meir Utforsk 15 turar i Alver

Sambandet Vest vert avvikla

Meland tar over styringa av vegprosjektet. Fellesnemnda godkjende i førre møte at Sambandet Vest får disponere inntil kr 2 mill av tildelte midlar frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet til infrasturkturtiltak i kommunar som skal slå seg saman. Midlane skal nyttast til å utarbeide ein silingsrapport og forslag til planprogram for ein kommunedelplan for vegtrase for Sambandet Vest frå … Les meir Sambandet Vest vert avvikla

Nei til partistøtte

Dersom dei politiske partia får midlar frå samanslåingspotten, krev arbeidsgjevarorganisasjonane det same. Møte mandag Under budsjettprosessen i desember i fjor, kom Anna Valle (Sp) med forslag om å bruka 250 000 kroner dei neste tre åra i arbeidet med å sjå saman dei lokale partilaga i dei tre kommunane. Sidan har det vore stilt spørsmål til … Les meir Nei til partistøtte

Ansvar for tannhelsa

Skal Alver kommune ta over tannhelsetenesta som eit treårig prøveprosjekt frå 2020? Saka skal drøftast i fellesnemnda måndag 7. mai, med positiv tilråding frå programansvarleg. Han presiserer at endeleg avklaring om deltaking vert å komme attende til i eiga sak etter at dei økonomiske rammene er kjende. Overta ansvar Det er fylkesmannen som på vegne … Les meir Ansvar for tannhelsa

Sambandet Vest si framtid

Korleis skal Sambandet Vest organiserast? Og korleis sikra best mogleg brukt av dei 5 millionane Alver kommune har fått til infrastruktur? Dette var sentrale spørsmål i fellesnemnda for Alver kommune sist måndag. Treng ny form I dag er det kalla inn til eigarmøte i Sambandet Vest for å drøfta framtidig organisasjonsform. - Det er gjort … Les meir Sambandet Vest si framtid