Ledige stillingar

Lindås, Meland og Radøy byggjer Alver kommune! Etter samanslåinga 1.1.2020 blir vi ein av dei største kommunane i fylket med om lag 30.000 innbyggjarar og 2.500 tilsette. Kommunane våre ligg nord for Bergen, og har ein spennande og variert natur med alt frå lune fjordar og opne hav til høge fjellområde og lokale toppar. Vi har verdas beste korps og eit rikt kulturliv. 

For å løyse og utvikle alle dei ulike oppgåvene kommune er tillagt treng vi engasjerte og kompetente medarbeidarar – som vil oppleve at arbeidsoppgåvene og bidraget deira er meiningsfylt og del av eit viktig samfunnsoppdrag. 

Under finn du eit utval av dei ledige stillingane i Lindås, Meland og Radøy. 

Som avdelingsleiar har du heilskapleg ansvar for fag, personal og økonomi. Du vil få ansvar for etablering og drift av ny

avdeling som skal gi tenester til personar med utviklingshemming som bur i eigne bustader med 2:1 bemanning og

team med tilsette som arbeider i døgnturnus.Avdelingsleiar deltar i leiargruppa i tenester for utviklingshemma i Alver

kommune, og vil vere med på å utforme, kvalitetssikre og vidareutvikle desse tenestene i den nye kommunen

 

Avdelingsleiar vil ha arbeidsplassen sin i Knarvik, og på dei ulike bustadane som ligg spreidd på ulike stader i Alver

kommune

 

Arbeidsoppgåver

– Dagleg leiing, drift og kvalitetssikring av tenestene

– Sikre tenester av høg fagleg og etisk kvalitet i tråd med lover og reglar, basert på kunnskapsbasert praksis

– Arbeide med kontinuerleg forbetring og utvikling

– Oppfølging, ivaretaking og rettleiing av tenesteytarane

– Samarbeide med andre leiarar om utvikling av tenesteområdet

– Leggje til rette for godt samarbeid med andre tenesteområde og sektorar , spesialisthelsetenesta, pårørande og

andre samarbeidspartar

 

Ønskt kompetanse

– Vernepleiar eller anna relevant helse- og sosialfagleg høgskuleutdanning.  Relevant leiarerfaring kan kompensere for

manglande høgskuleutdanning.

– Leiarutdanning og/eller erfaring

– Kjennskap til turnusarbeid og turnusprogram

– Erfaring frå arbeid med personar med utviklingshemming og utfordrande åtferd

– Kunnskap om førebygging og handtering av utagerande åtferd

– Kjennskap til helse- og omsorgstenestelova kap. 9, og sakshandsaming av vedtak om tvang og makt

– Erfaring med IT som arbeidsverktøy

– God skriftleg og munnleg framstillingsevne

– Gode samarbeidsevner

– Personlege eigenskapar vert vektlagt

 

Vi tilbyr

– Ein spanande jobb i ein ny organisasjon, i ein ny kommune

– Deltaking i arbeidet med å utforme og utvikle gode tenester til personar med utviklingshemming for framtida

– Eit arbeidsmiljø som legg vekt på trivsel og engasjement

– Tenestytarar med erfaring og høg kompetanse

– Ei leiargruppe som samarbeider, støtter og utfordrar kvarandre

 

– Løn etter gjeldande tariffavtale

– God pensjonsordning

 

Politiattest

Det er krav om godkjent politiattest

 

Slik søkjer du

Send søknad via vårt elektroniske søknadssystem.

Søknadsfrist:  27.08.2019                                 

 

Kontaktperson

Bernt Fjordheim, mobil: 474 611 08, bernt.fjordheim@lindas.kommune.no

Som avdelingsleiar har du heilskapleg ansvar for fag, personal og økonomi. Du vil få ansvar for etablering av ny avdeling som skal gi tenester til personar med utviklingshemming i etablert bufellesskap og i nyoppretta bustader

Avdelingsleiar deltar i leiargruppa i tenester for utviklingshemma i Alver kommune, og vil vere med på å utforme, kvalitetssikre og vidareutvikle desse tenestene i den nye kommunen

 

Avdelingsleiar har ansvar for tenester på to ulike lokasjonar sentralt på Frekhaug

 

Arbeidsoppgåver

– Dagleg leiing, drift og kvalitetssikring av tenestene

– Sikre tenester av høg fagleg og etisk kvalitet i tråd med lover og reglar, basert på kunnskapsbasert praksis

– Arbeide med kontinuerleg forbetring og utvikling

– Samarbeide med andre leiarar om utvikling av tenesteområdet

– Leggje til rette for godt samarbeid med andre tenesteområde og sektorar , spesialisthelsetenesta, pårørande og andre samarbeidspartar

 

Ønskt kompetanse

– Vernepleiar eller anna relevant helse- og sosialfagleg høgskuleutdanning.  Relevant leiarerfaring kan kompensere for

manglande høgskuleutdanning.

– Leiarutdanning og/eller erfaring

– Kjennskap til turnusarbeid og turnusprogram

– Erfaring frå arbeid med brukargruppa

– Erfaring med IT som arbeidsverktøy

– God skriftleg og munnleg framstillingsevne

– Gode samarbeidsevner

– Personlege eigenskapar vert vektlagt

 

Vi tilbyr

– Ein spanande jobb i ein ny organisasjon, i ein ny kommune

– Deltaking i arbeidet med å utforme og utvikle gode tenester til personar med utviklingshemming for framtida

– Eit arbeidsmiljø som legg vekt på trivsel og engasjement

– Ei leiargruppe som samarbeider, støtter og utfordrar kvarandre

 

– Løn etter gjeldande tariffavtale

– God pensjonsordning

 

Politiattest

Det er krav om godkjent politiattest ikkje eldre enn tre månadar.

 

Søknad

Send søknad via vårt elektroniske søknadssystem.

Søknadsfrist: 27.08.2019                                

 

Kontaktperson

Bernt Fjordheim, Tenesteleiar, mobil: 474 611 08, bernt.fjordheim@lindas.kommune.no

På Lindås, Meland og Radøy sine søknadssystem finn du alle ledige stillingar.

Bli med oss å byggje Alver! Foto: Eivind Senneset

Vil du vere med å byggje Alver? Søk i dag!

Close Menu