Ledige stillingar

Lindås, Meland og Radøy byggjer Alver kommune! Etter samanslåinga 1.1.2020 blir vi ein av dei største kommunane i fylket med om lag 30.000 innbyggjarar og 2.500 tilsette. Kommunane våre ligg nord for Bergen, og har ein spennande og variert natur med alt frå lune fjordar og opne hav til høge fjellområde og lokale toppar. Vi har verdas beste korps og eit rikt kulturliv. 

For å løyse og utvikle alle dei ulike oppgåvene kommune er tillagt treng vi engasjerte og kompetente medarbeidarar – som vil oppleve at arbeidsoppgåvene og bidraget deira er meiningsfylt og del av eit viktig samfunnsoppdrag. 

Under finn du eit utval av dei ledige stillingane i Lindås, Meland og Radøy. 

Eit samhandlingsprosjekt mellom kommunar og spesialisthelsetenesta.

Vi søkjer ein dyktig og nytenkjande prosjektleiar med ansvar for å utarbeide ein felles utviklingsplan for samarbeid om samhandling. Vi ønskjer snarleg oppstart i stillinga.

Samhandling og samarbeid innan helse- og omsorgstenestene er eit stort og komplekst fagområde som involverer mange ulike aktørar og brukarstemmer på tvers av forvaltingsnivå, organisasjonar og avdelingar.

Om prosjektet

Kommunane og heleføretaket i regionen skal utarbeide ein felles utviklingsplan. Felles utviklingsplan skal peike ut ønska utvikling/retning for samhandling og kva tiltak som er nødvendige for å møte framtidas utfordringar og behov for samarbeid.  

Planarbeidet skal gjennomførast på ein måte som sikrar god brukarinvolvering og brei involvering og forankring i både kommunar, spesialisthelsetenesta og andre relevante offentlege og private/ideelle aktørar.    

Organisering/Arbeidsstad
Arbeidsgjevar vil vere Helse Bergen og det er mogeleg å ha arbeidsstad lokalisert på Haukeland universitetssjukehus (HUS), men sidan dette er eit prosjekt som gjeld dei 18 kommunane og spesialisthelsetenesta er vi opne for andre løysingar. Ein del møteverksemd vert på HUS.

Prosjektleiar vil arbeide tett saman med Samarbeidssekretariatet for dei 4 Samarbeidsutvala. Informasjon om samhandlingsstrukturen finn du på www.saman.no  

Klikk her for å lese heile stillingsutlysinga og søkje på stillinga. 

Søknadsfrist: 31.12.2019

Vil du vere med i teamet vårt?

Alver PPT er eit nyoppretta PP-kontor i nye Alver kommune. Alver PPT skal lokaliserast i Helsehuset i Knarvik som er under bygging, forventa klart for innflytting januar 2021. Gode midlertidige kontor er sentralt plassert i Knarvik i Kvassnesvegen 52. Tenesta har 18 pedagogisk-psykologiske rådgjevarar med solid fagleg bakgrunn i pedagogikk, logopedi og psykologi. Alver PPT er ei kommunal teneste som er organisert i barnehageteam, skuleteam og utøvande team.

Kort om stillinga

Vi har ledig eit vikariat som pedagogisk- psykologisk rådgivar i tida 01.01.20 – 31.07.20.

Arbeidsoppgåver

Vi kan tilby ein spennande og utfordrande jobb, og vi søkjer deg som har engasjement og motivasjon for endringsarbeid.

Sentrale arbeidsoppgåver vil vere:

– utgreiing og kartlegging på individ- og systemnivå

– sakkunnig arbeid

– rettleiing til pedagogisk personale i barnehage/skule

– styrking av det ordinære opplæringstilbodet gjennom systematisk arbeid

– bidra med kunnskap- og kompetanseutvikling for tilsette i barnehage/skule, samt organisasjonsutvikling generelt

Vi søkjer medarbeidarar som

– har pedagogisk kompetanse på masternivå, relevant erfaring kan kompensere for utdanning

– har god rettleiingskompetanse i høve individ- og systemretta arbeid i barnehage / grunnskulen, og generelt god forståing for systemisk arbeid i endringsprosessar

– har god relasjonskompetanse

– har utgreiings- og testkompetanse

– har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

– har god evne og vilje til tverrfagleg samarbeid

– er løysingsfokusert

– personlege eigenskapar

– godkjent politiattest

– førarkort klasse B

Det er krav om framvist politiattest i stillinga.

Slik søkjer du

Send søknad via vårt elektroniske søknadssystem.

Vi tilbyr

– lønn og tilsetjingsvilkår i samsvar med lov- og avtaleverk

– eit godt arbeidsmiljø med høg trivsel og medarbeidarar som er imøtekommande

– god pensjonsordning

Søknadsfrist: 12.12.2019

Kontaktperson

Bodil Rossnes, tenesteleiar PPT, mobil: 952 22 063, bodil.rossnes@lindas.kommune.no

Vil du vere med i teamet vårt?

Alver PPT er eit nyoppretta PP-kontor i nye Alver kommune. Alver PPT skal lokaliserast i Helsehuset i Knarvik som er under bygging, forventa klart for innflytting januar 2021. Gode midlertidige kontor er sentralt plassert i Knarvik i Kvassnesvegen 52. Tenesta har 18 pedagogisk-psykologiske rådgjevarar med solid fagleg bakgrunn i pedagogikk, logopedi og psykologi. Alver PPT er ei kommunal teneste som er organisert i barnehageteam, skuleteam og utøvande team.

Kort om stillinga

I tidsrommet vikariat frå januar 2020 til juli 2021 har vi ledig stilling som pp-rådgivar.

Arbeidsoppgåver

Vi kan tilby ein spennande og utfordrande jobb, og vi søkjer deg som har engasjement og motivasjon for endringsarbeid.

Sentrale arbeidsoppgåver vil vere:

– utgreiing og kartlegging på individ- og systemnivå

– sakkunnig arbeid

– rettleiing til pedagogisk personale i skulen

– styrking av det ordinære opplæringstilbodet gjennom systematisk arbeid

– bidra med kunnskap- og kompetanseutvikling for tilsette i skulen, samt organisasjonsutvikling generelt

Vi søkjar medarbeidarar som

– har psykologisk kompetansen som cand.phsycol eller psykologi på masternivå

– har god rettleiingskompetanse i høve individ- og systemretta arbeid i grunnskulen, og generelt god forståing for systemisk arbeid i endringsprosessar

– har god relasjonskompetanse

– har utgreiings- og testkompetanse

– har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

– har god evne og vilje til tverrfagleg samarbeid

– er løysingsfokusert

Vi legg i tillegg vekt på:

– personlege eigenskapar

– godkjent politiattest

– førarkort klasse B

Det er krav om framvist politiattest i stillinga.

Vi tilbyr

– lønn og tilsetjingsvilkår i samsvar med lov- og avtaleverk

– god pensjonsordning

Slik søkjer du

Send søknad via vårt elektroniske søknadssystem.

Søknadsfrist: 16.12.2019

Kontaktperson

Bodil Rossnes, tenesteleiar PPT, mobil: 952 22 063, bodil.rossnes@lindas.kommune.no

Lindås barneskule er ein nyrehabilitert og moderne skule, som ligg sentralt i Lindåsbygda, omlag 25 minutt frå kommunesenteret Knarvik. Skulen har 215 elevar. Nær 60 barn nyttar seg av skulefritidsordninga (SFO). Det er 40% administrasjonsressurs i stillinga.

Kort om stillinga

Frå 01.02.20 – 01.09.20 har vi ledig vikariat i 100 % stilling som SFO-leiar. Det kan verta snakk om forlenging.

Arbeidsoppgåver

Som leiar av skulefritidsordninga vil du ha ansvar for den daglege drifta av tilbodet. I dette ligg det mellom anna å vera kontaktperson for barn/føresette, gje barna god omsorg, der leik og varierte aktivitetar gjev høve til god sosial læring. Du vil vidare ha ansvar for opptak av barn, og ha ansvar for innkjøp og personaldisponering.

Forventningar til deg

– du har kunnskap om og erfaring med leik, slik at du kan leggje til rette for leik, for og med barnegruppa

– du kommuniserer godt både med barn og vaksne

– du er kreativ og løysingsorientert

– du er stukturert og legg gode planar for drifta

– du er inspirerande og har godt humør

– er trygg på data som vertøy, både i forhold til planlegging og informasjon.

– du har pedagogisk høgskuleutdanning, gjerne barnehagelærar. Søkjarar med fagbrev i barne-og ungdomsarbeidarfaget og relevant erfaring vil bli vurdert.

Godkjend politiattest vil bli kravd før tilsetjing. jf. Opplæringslova.

Vi tilbyr

– ei spennande stilling i arbeid med barn

– godt arbeidsmiljø

– flotte og nyoppussa lokale

– lønn- og tilsetjingsvilkår i samsvar med lov-og avtaleverk

Slik søkjer du

Send søknad via vårt elektroniske søknadssystem.

Dersom du har behov for hjelp til å registrere søknaden kan du ta kontakt med personalavdelinga på tlf  56 37 51 82.

Søknadsfrist: 12.12.2019  

Kontaktperson

Cato Risøy, rektor, mobil: 474 63 801, cato.risoy@lindas.kommune.no

På Lindås, Meland og Radøy sine søknadssystem finn du alle ledige stillingar.

Bli med oss å byggje Alver! Foto: Eivind Senneset

Vil du vere med å byggje Alver? Søk i dag!

Close Menu