Ledige stillingar

Lindås, Meland og Radøy byggjer Alver kommune! Etter samanslåinga 1.1.2020 blir vi ein av dei største kommunane i fylket med om lag 30.000 innbyggjarar og 2.500 tilsette. Kommunane våre ligg nord for Bergen, og har ein spennande og variert natur med alt frå lune fjordar og opne hav til høge fjellområde og lokale toppar. Vi har verdas beste korps og eit rikt kulturliv. 

For å løyse og utvikle alle dei ulike oppgåvene kommune er tillagt treng vi engasjerte og kompetente medarbeidarar – som vil oppleve at arbeidsoppgåvene og bidraget deira er meiningsfylt og del av eit viktig samfunnsoppdrag. 

Under finn du eit utval av dei ledige stillingane i Lindås, Meland og Radøy. 

Avdelingsleiar har ansvar for at drifts- og vedlikehaldsoppgåvene som ligg til avdeling for Veg, vatn og avlaup vert utført
med kvalitet og etter kommunen sine styrande dokument, samt styrande myndighetskrav.
Avdelinga er ei av tre under tenesteområdet Drift og vedlikehald i Alver. Dei andre to driftsavdelingane er Bygg, anlegg
og elektro, og Reinhald.

Avdelinga er ny i høve til dagens organisering i dei tre kommunane som skal slå seg saman til Alver. I 2019 vil
hovudoppgåva til ny avdelingsleiar vere å byggje opp eininga; saman med tenesteleiar ivareta dei tilsette innafor
fagområdet i dagens tre kommunar, koordinere oppgåver og arbeidsprosessar, utarbeide rutinar og samarbeidsformer
og klargjere for ny, felles drift frå 2020.

Avdelingsleiar inngår i leiargruppa ved tenesteområde Drift og vedlikehald, saman med leiarane for dei to andre
driftsavdelingane. Rapportering skjer til tenesteleiar og øvrig leiing ved behov.

Arbeidsplass
I 2019 vil stillinga høyre til Meland kommune, med oppmøteplass på Frekhaug. Frå 2020 inngår stillingen i Alver
kommune, slått saman av Lindås, Meland og Radøy kommunar. Etter samanslåinga blir vi ein av dei største
kommunane i fylket med om lag 30.000 innbyggjarar og 2.500 tilsette.

Arbeidsoppgåver
Leiing og koordinering av:
– Drift og vedlikehald av veg, vatn- og avlaupsanlegg.
– Drift og vedlikehald av anlegg som reinseanlegg, høgdebasseng, pumpestasjonar, avlaupsanlegg, leidningsnett ihht
myndighetskrav.
– Drift og vedlikehald av kommunale vegar og andre anlegg som kaiar, parkeringsplassar mm. med alt tilhøyrande.
Avdelingsleiar har budsjettansvar, personalansvar og fagansvar på sitt område.
Samordning av oppgåver i eiga avdeling, i høve til dei andre driftsavdelingane ved tenesteområdet, inngår i ansvaret.

Kvalifikasjonskrav
– Utdanning helst på masternivå, alternativt på bachelornivå, innafor kommunaltekniske fag.
– Relevant leiarerfaring med drift og vedlikehald av kommunaltekniske anlegg, medrekna økonomistyring og personalansvar.
– Gode relasjonelle eigenskapar, og tydeleg leiarskap på veg, vatn- og avlaupsområdet.
– Solid oversikt og forståing for lov- og regelverk innan områda.
– Ein leiar med blikk på dei overordna måla, og samstundes med auge for og evne til å gripe moglegheiter innan innovasjonstenkning og effektiviseringsløsningar.
– Du er omgjengeleg, kreativ, involverande, raus, romsleg og løysingsorientert.
– Du er tydeleg på systematisk arbeid, målstyring og etablering av gode arbeidsstrukturar og samarbeidsflater.

– Erfaring med endringsprosessar, budsjettarbeid, planarbeid og organisasjonsutvikling.
– Det er ønskjeleg at den som blir tilsett har eit godt fagleg nettverk, er fagleg sterk, har god kjennskap til fagområda og lang praksis.

Vi tilbyr
Løn etter gjeldande tariffavtale.
God pensjonsordning og fleksibel arbeidstid.

Slik søkjer du
Søknad skal sendast via vårt elektroniske søknadssystem.

Rettkjende kopiar av vitnemål og attestar skal takast med ved eventuelt intervju.

Søknadsfrist: 07.07.2019

Kontaktperson
Kjetil Spurkeland, Tenesteleiar drift og vedlikehald Alver Kommune, tlf: 934 06 06, kjetil.spurkeland@meland.kommune.no 

På Lindås, Meland og Radøy sine søknadssystem finn du alle ledige stillingar.

Bli med oss å byggje Alver! Foto: Eivind Senneset

Vil du vere med å byggje Alver? Søk i dag!

Close Menu