Ledige stillingar

Lindås, Meland og Radøy byggjer Alver kommune! Etter samanslåinga 1.1.2020 blir vi ein av dei største kommunane i fylket med om lag 30.000 innbyggjarar og 2.500 tilsette. Kommunane våre ligg nord for Bergen, og har ein spennande og variert natur med alt frå lune fjordar og opne hav til høge fjellområde og lokale toppar. Vi har verdas beste korps og eit rikt kulturliv. 

For å løyse og utvikle alle dei ulike oppgåvene kommune er tillagt treng vi engasjerte og kompetente medarbeidarar – som vil oppleve at arbeidsoppgåvene og bidraget deira er meiningsfylt og del av eit viktig samfunnsoppdrag. 

Under finn du eit utval av dei ledige stillingane i Lindås, Meland og Radøy. 

Stillingsinformasjon

Alver kommune treng to rådgjevarstillingar på planforvaltning, for snarleg tilsetting. Stillingane er retta mot saksbehandling av reguleringsplanar, områdereguleringsplanar og andre konkrete utbyggingsplanar.

Arbeidsplass

I Alver kommune vil ansvaret for plan vere delt på Arealforvaltning (detaljplanar, saksbehandling, gjennomføring) og Plan og analyse (overordna planar). I 2019 vil oppgåvene i praksis vere knytta til Meland, Radøy og Lindås kommunar, sidan samarbeidet om planar allereie har starta. Kontorstad i 2019 er rådhusa på Frekhaug og i Knarvik. Frå 2020 vil dei tre planmiljøa vere samla i større fagmiljø i Alver.

Arbeidsoppgåver

Oppgåvene omfattar arbeid med planar og plansaker som skal sikre at kommunen sine mål om vekst og utvikling blir gjennomført i praksis, både gjennom innspel til overordna planar og strategiar, og gjennom konkrete krav til utforming, koordinering, samarbeid og tilpassing.

Kvalifikasjonskrav

Vi søkjer deg som har relevant utdanning innan planfag og plansakbehandling, helst på masternivå, minimum på bachelornivå. Til dømes arealplanleggjar, sivilingeniør, samfunnsplanleggar, arkitekt, geograf, eller ingeniørfagleg bakgrunn. Relevant offentleg erfaring er av særs stor betydning. Du må like utstrakt kontakt med ulike partar og aktørar, samstundes som du må kunne ta ansvar og arbeide sjølvstendig. Du må sjå verdien av ei tverrfagleg tilnærming til oppgåvene, og ha forståing for samfunnsoppdraget.

Vi tilbyr

Løn etter avtale. God pensjonsordning.

Slik søkjer du

Søknad skal sendast via vårt elektroniske søknadssystem.

Følg lenkja under. (Øvst i høgre hjørne kan du registrere deg som ny søkjar eller logge inn med brukarnamn og passord.) 

Klikk her for å komme til søknadssystemet. 

Rettkjende kopiar av vitnemål og attestar skal takast med ved eventuelt intervju.

Søknadsfrist 24.02.2019

Utlyst dato 05.02.2019 

Kontaktperson

Anny Bastesen, Sektorsjef Teknisk Meland, mobil: 400 38 893, anny.bastesen@meland.kommune.no

Stillingsinformasjon

Meland kommune treng ein vikar for juridisk rådgjevar ved eigedomsforvaltning, for snarleg tilsetting. Vikariatet vil gå 3 mnd inn i Alver frå 2020. Rådgjevaren inngår i eit team med tre prosjektrådgjevarar/prosjektleiarar og to eigedomsforvaltarar. Teamet handterer store og små investerings- og utbyggingsoppgåver i Meland, og driv saksbehandling og forvaltning av kommunale eigedomar og anlegg.

Arbeidsplass

Meland kommune har 18 medarbeidarar med oppgåver knytt til saksbehandling, utbygging og forvaltning innan kommunen sine tekniske tenester: utbygging og forvaltning av kommunale bygningar og kommunaltekniske anlegg, offentlege og private planar, byggesaker, kart og GIS-tenester, oppmåling, miljø, landbruk og kommunal eigedom. Frå 2020 sorterer oppgåvene inn under Eigedomsforvaltning i Alver, i eit større fagmiljø.

Arbeidsoppgåver

Oppgåvene omfattar forvaltning og saksbehandling hovudsakleg knytt til bygg, infrastruktur, VA-anlegg og miljø. Eksempelvis avkjørsler, trafikksikring, tilsyn VA-anlegg, ureiningssaker, grunnavtalar, innkjøp, utbyggingsavtalar, forskriftsarbeid. Arbeidet omfattar t.d. planlegging, saksbehandling, oppfølging og rapportering.

Kvalifikasjonskrav

Vi søkjer deg som har juridisk embetseksamen, evt. master i rettsvitenskap. Relevant erfaring er av stor betydning. Du må like utstrakt kontakt med ulike partar og aktørar, samstundes som du må kunne ta ansvar og arbeide sjølvstendig. Du må sjå verdien av ei tverrfagleg tilnærming til oppgåvene, og ha forståing for samfunnsoppdraget.

Vi tilbyr

Løn etter avtale. God pensjonsordning.

Slik søkjer du

Søknad skal sendast Søknad skal sendast via vårt elektroniske søknadssystem.

Følg lenkja under. (Øvst i høgre hjørne kan du registrere deg som ny søkjar eller logge inn med brukarnamn og passord.) 

Klikk her for å komme til søknadssystemet. 

Rettkjende kopiar av vitnemål og attestar skal takast med ved eventuelt intervju.

Søknadsfrist 24.02.2019 Utlyst dato 05.02.2019

Kontaktperson

Berit M Eskeland, Prosjektrådgjevar, tlf: 56171168, mobil: 454 45 602, berit.eskeland@meland.kommune.no

Anny Bastesen, Sektorsjef Teknisk Meland, mobil: 400 38 893, anny.bastesen@meland.kommune.no

Stillingsinformasjon

Det er ledig vikariat som kulturkonsulent frå 1.3.2019 – 31.12.2019. Vi søkjer deg som er fleksibel, kreativ, nytenkande og serviceinnstilt, og har eit tydeleg fokus på fagleg kompetanse, samarbeid med organisasjonsliv, prosjektarbeid og utvikling. Du likar at det skjer mykje, og er god på å organisere eigne oppgåver og portefølje i ei travel arbeidskvardag.

Stillinga vil ha arbeidsoppgåver i Meland og Lindås kommunar, i tillegg til å støtte opp under arbeid i dei tre kommunane i høve bygginga av nye Alver kommune. Kontorstad vert i utgangspunktet Frekhaug i Meland, men kan endre seg i løpet av tilsettingsperioden.

Arbeidsplass

Kulturtenestene driv bibliotek, kulturskule, frivilligsentral, kulturbasert ungdomsarbeid, kulturfagleg rådgjeving og administrativ sakshandsaming. Kommunane har ei sterk frivilligheit, er rik på lag og organisasjonar og har ein høg del kunstnarar og kulturutøvarar.

Du vert del av eit kunnskapsrikt, erfarent og engasjert kollegium som brenn for det breie kulturfeltet i sine arbeidskvardagar.

Frå 1.1.2020 trår nye Alver kommune i kraft, som vil ha nærmare 30 000 innbyggjarar og eit svært rikt kultur- og organisasjonsliv, med spanande utviklingshøve og -behov.

Arbeidsoppgåver

Sentrale oppgåver for stillinga vil vere

– Arbeid med kunnskapsgrunnlag for kulturminneplanar i Meland og Lindås kommunar

– Koordinering og oppfølging av utviklingsprosjekt innan friluftsliv

– Førebuing til Meieriet Frekhaug, kultur- og ungdomsbygg som opnar i 2019, i samarbeid med ungdomskoordinator.

– Fagressurs inn mot kommunale prosessar

– Kontakt og samarbeid med lag og organisasjonar, vere fagressurs og koordinerande og utviklande kraft overfor kultur- og organisasjonslivet

– Styrke og vidareutvikle kulturtenestene fram mot Alver kommune

– Generelt kulturarbeid og sakshandsaming, mellom anna av tilskotsordningar og gjennomføring av faste kulturhendingar

Kvelds- og helgearbeid må påreknast

Kvalifikasjonskrav

Du må ha høgare utdanning innan kulturretta fag, og/eller idretts- og friluftslivsfag. Anna utdanning med relevant praksis kan vurderast. Det er ønskjeleg med kulturminnefagleg kompetanse.

Du har høg samarbeids- og gjennomføringsevne, er god på kommunikasjon og har god skriftleg og munnleg
framstillingsevne. Du trivst med å jobbe sjølvstendig, men er òg glad i å jobbe tett med andre i team. Du kjenner samtidskulturen og strømmingar i samfunnet. Du er oppdatert innan IKT-feltet og sosiale medier, og kan orientere deg raskt i ny programvare og webportalløysingar. Du har kunnskap og erfaring med normal programvare, mellom anna Office. Det er ønskjeleg med grunnleggjande erfaring med Adobeporteføljen og Qgis/Gisline eller liknande.

Det er ønskjeleg med erfaring knytt til prosjektarbeid, tilskotsordningar og utarbeiding av rapportar. Det er ønskjeleg med kjennskap til kommunalt styringssystem og sakshandsaming.

Det vil verte lagt vekt på kunnskap og erfaring innan kulturfeltet, og personleg eignetheit for stillinga. Administrasjonsspråket i Meland og Lindås kommunar, og framtidige Alver kommune, er nynorsk.

Det er krav om førarkort klasse B.

Vi tilbyr Eit utfordrande og spanande vikariat, på vegen inn i nye Alver kommune Hyggelege, kompetente og engasjerte arbeidskollegaar Høve til å vere med å utvikle kulturtenestene fram mot Alver kommune. Sjølvstendige arbeidsoppgåver Løn etter gjeldande tariffavtale God pensjonsordning

Slik søkjer du

Søknad skal sendast via vårt elektroniske søknadssystem.

Følg lenkja under. (Øvst i høgre hjørne kan du registrere deg som ny søkjar eller logge inn med brukarnamn og passord.) 

Klikk her for å komme til søknadssystemet. 

Rettkjende kopiar av vitnemål og attestar skal takast med ved eventuelt intervju.

Generell informasjon Godkjend politiattest som ikkje er eldre enn tre månader må framvisast ved tilsetting og seinast før arbeidstakar byrjar i stillinga.

Søknadsfrist 24.02.2019. Utlyst dato 05.02.2019 

Kontaktperson

Eirik Bouwer Utne, Kultursjef, tlf: 56 17 10 59, mobil: 934 13 089, eirik.utne@meland.kommune.no

Stillingsinformasjon

Alver kommune treng ein ny medarbeidarar innan Geodata, for snarleg tilsetting.
Stillinga vil i hovudsak ha som arbeidsområde sakshandsaming og oppmålingsforretningar etter matrikkellova,
eigarseksjonslova, rettleiing av kundar og støtte for matrikkel og kart, kundekontakt og andre utviklings- og
driftsoppgåver ved avdelinga.

Om arbeidsplassen

I 2019 vil stillingen inngå i eit team med 5 andre medarbeidarar ved geodata-avdelinga i Lindås kommune, med
kontorstad i Knarvik. Frå 2020 vil geodata-miljøet i dei tre kommunane Lindås, Meland og Radøy inngå i eit større
fagmiljø i Alver, organisert under tenesteområde Arealforvaltning ved Teknisk forvaltning og drift.

Arbeidsoppgåver

Arbeidet omfattar kommunen sine oppgåver etter matrikkellova og eigarseksjonslova.

Ønskt kompetanse

Vi søkjer deg som har relevant ingeniørfagleg utdanning, gjerne på masternivå, minimum på bachelornivå. Relevant
erfaring er av særs stor betydning. Du må like utstrakt kontakt med ulike partar og aktørar, samstundes som du må
kunne ta ansvar og arbeide sjølvstendig.

Vi tilbyr

Løn etter avtale
God pensjonsordning

Slik søkjer du

Søknad skal sendast via vårt elektroniske søknadssystem.

Følg lenkja under. (Øvst i høgre hjørne kan du registrere deg som ny søkjar eller logge inn med brukarnamn og passord.) 

Klikk her for å komme til søknadssystemet. 

Rettkjende kopiar av vitnemål og attestar skal takast med ved eventuelt intervju.

Søknadsfrist 24.02.2019 Utlyst dato 06.02.2019

Kontaktperson

Tommy Veland, Avdelingsleiar Geodata, tlf: 56 37 56 38, mobil: 452 85 459, tve@lindas.kommune.no

Stillingsinformasjon

Alver kommune søkjer etter anleggsgartnar med fagbrev. Arbeidsoppgåvene vil dreie seg om vedlikehald av uteområde

ved alle kommunen sine bygg, idrettsanlegg, grøntareal og elles kommunale eigedomar. Anleggsgartnar vil i første

omgang inngå i eit team på avdeling for drift og vedlikehald i Lindås og ha ansvar for vedlikehald og forvaltning av

kommunal eigedom.

Om arbeidsplassen

I 2019 vil stillinga høyre til Eigedomseininga i Lindås, med oppmøteplass i Knarvik. Frå 2020 vil anleggsgartnarane

inngå som del av eit større fagmiljø innan tenesteområde drift og vedlikehald, og oppmøteplass kan endre seg etter

behov i den nye kommunen.

Arbeidsoppgåver

Dagleg drift av grøntområde rundt kommunale bygningar og anlegg, samt kommunale friområde.

Dagleg drift og forvaltning av kommunen sine idrettsanlegg.

Skjøtsel og vidareutvikling av kommunen sine grøntanlegg. Eksempel på oppgåver kan vere mindre terrengarbeid, etablering av dekker, beplantning, mm.

Vedlikehald av driftsutstyr.

Anna forefallande arbeid på eigedomseininga, td snørydding/salting/strøing i vintersesongen.

Tidvis kan det vera aktuelt å delta i rigging i samband med arrangement på kommunen sine idrettsanlegg.

Ønskt kompetanse

Vi ser etter ein kandidat som kan vera ei drivkraft arbeidet. Du ønskjer å ta ei aktiv rolle både i planlegginga av dagleg

arbeid og vidareutvikling av anlegga, inkludert utarbeiding av planar som t.d. vedlikehaldsplanar og skjøtselsplanar.

Du har fagbrev som anleggsgartnar. Relevant erfaring og kompetanse kan vega opp for formell kompetanse.

Du har dei nødvendige sertifikata og kurs for utstyr som vert nytta.

Du er allsidig, fleksibel og rask til å setta deg inn i nye arbeidsoppgåver.

Du er ein open og ærleg lagspelar med gode kommunikasjonsevner.

Du ser verdien i gode HMS-rutinar.

Vi tilbyr

Løn etter gjeldande tariffavtale

God pensjonsordning

Slik søkjer du

Søknad skal sendast via vårt elektroniske søknadssystem.

Følg lenkja under. (Øvst i høgre hjørne kan du registrere deg som ny søkjar eller logge inn med brukarnamn og passord.) 

Klikk her for å komme til søknadssystemet. 

Rettkjende kopiar av vitnemål og attestar skal takast med ved eventuelt intervju.

Søknadsfrist 24.02.2019

Utlyst dato 06.02.2019

Kontaktperson

Knut Hopland, Avdelingsleiar eigedom, mobil: 916 00 189, knut.hopland@lindas.kommune.no

Stillingsinformasjon

Alver kommune treng ein ny gjeldsrådgjevar. Rådgjevaren vil i første omgang gå inn NAV Lindås, og få kontorstad i Knarvik. Vi har 36 tilsette ved kontoret. Frå 2020 vil NAV-kontora i dei tre kommunane Lindås, Meland og Radøy inngå i eit større fagmiljø i Alver.  

Arbeidsoppgåver

– Gi råd og rettleiing til personar som har utfordringar med å handtere si gjeld

– Det vil i mange saker være naudsynt med omfattande kontakt med ulike kreditorar for å klarleggje gjelda til den enkelte

– Utstrakt kontakt med samarbeidspartnare der ein arbeidar tverrfagleg

– Være behjelpeleg med å forhandle fram betalingsavtaler der dette er hensiktsmessig

– I sakar der gjelda ikkje kan handterast ved frivillige avtalar kan gjeldsrådgjevar leggje til rette for at saka kan sendast til namsmann for vurdering av offentleg gjeldsordning

– Oppfølging og disponering av forvaltningskontoar

– Det kan skje endringar i arbeid og ansvarsområdet, og det må påreknast å utføre oppgåver som til ei kvar tid er naudsynt for å imøtekomme brukarane sine behov

Kompetansekrav

– Det er krav om masterutdanning  innan økonomi eller jus då med fordjuping i økonomiske fag

– Ved lang erfaring får liknande arbeid eller relevant vidareutdanning kan krav om masterutdanning fråvikast

– Det er ynskjeleg med erfaring frå liknande stilling/anna råd rettleiingsarbeid

– Du må kunne vise til gode tall/økonomi/regnskapsforståelse

– Erfaring med bruk av data som arbeidsverktøy og generelt god digital kompetanse

Personlege eigenskaper

– Gode relasjonelle ferdigheiter som rettleiar

– Evne til å arbeide strukturert, tenkje heilskapleg og langsiktig

– Evne til å være fleksibel og trivast i ein travel arbeidskvardag

– Du må ha god formidlingsevne både skriftleg og munnleg

– Medverkar til eit godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

– Spanande og meiningsfylte arbeidsoppgåver innan eit viktig samfunnsområde

– Aktive og engasjerte kollegaer

– Eit godt arbeidsmiljø

– Løn etter gjeldane lov og avtaleverk

Slik søkjer du

Send søknad via vårt elektroniske søknadssystem.

Følg lenkja under. (Øvst i høgre hjørne kan du registrere deg som ny søkjar eller logge inn med brukarnamn og passord.) 

Klikk her for å komme til søknadssystemet. 

Søknadsfrist: 15.02.2019                                

Utlyst dato: 01.02.2019                           

Kontaktperson

Susanne Gjelsvik, tlf: 413 40 498, susanne.gjelsvik@hotmail.com

Stillingsinformasjon 

Alver kommune treng ein ny rådgjevar innan sosiale tenester. Rådgjevaren vil i første omgang gå inn NAV Lindås, og få kontorstad i Knarvik. Vi har 36 tilsette ved kontoret. Frå 2020 vil NAV-kontora i dei tre kommunane Lindås, Meland og Radøy inngå i eit større fagmiljø i Alver.  

Arbeidsoppgåver

– Saksbehandling og tildeling av ytingar etter lov om sosiale tenester

– Gje råd og rettleiing med mål om å løyse eller førebyggje sosiale utfordringar

– Ansvar for eigen brukarportefølje

– Samarbeid internt og eksternt

– Mottaksvakter i publikumsmottak

– Det kan skje endringar i arbeid og ansvarsområdet, og det må påreknast å utføre oppgåver som til ei kvar tid er naudsynt for    å imøtekomme brukarane sine behov

Kompetansekrav

– Det er krav om masterutdanning innan sosiale eller samfunnsfag

– Ved lang erfaring får liknande arbeid eller relevant vidareutdanning kan krav om masterutdanning fråvikast

– Rettleiingskompetanse og erfaring knytt til rettleiingsoppgåver

– Erfaring med bruk av data som arbeidsverktøy og generelt god digital kompetanse

– Erfaring frå NAV sine arbeidsområde er ein fordel

Personlege eigenskaper

– Viser interesse for stillinga og vår målsettinga om arbeid først og sosial inkludering

– Vi ynskjer ein person som er strukturert, fleksibel og som kan trivast i ein travel arbeidskvardag

– Du må ha god formidlingsevne både skriftleg og munnleg

– Det blir lagt stor vekt på å finne rett person til jobben der vi ser etter ein person med gode relasjonelle ferdigheter

– Medverkar til eit godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

– Spanande og meiningsfylte arbeidsoppgåver innan eit viktig samfunnsområde

– Aktive og engasjerte kollegaer

– Eit godt arbeidsmiljø

– Løn etter gjeldane lov og avtaleverk

Slik søkjer du

Send søknad via vårt elektroniske søknadssystem.

Følg lenkja under. (Øvst i høgre hjørne kan du registrere deg som ny søkjar eller logge inn med brukarnamn og passord.) 

Klikk her for å komme til søknadssystemet. 

Søknadsfrist: 15.02.2019

Utlyst dato: 01.02.2019

Kontaktperson

Susanne Gjelsvik, tlf: 413 40 498, susanne.gjelsvik@hotmail.com

På Lindås, Meland og Radøy sine søknadssystem finn du alle ledige stillingar.

Bli med oss å byggje Alver! Foto: Eivind Senneset

Vil du vere med å byggje Alver? Søk i dag!

Close Menu