Ledige stillingar

Lindås, Meland og Radøy byggjer Alver kommune! Etter samanslåinga 1.1.2020 blir vi ein av dei største kommunane i fylket med om lag 30.000 innbyggjarar og 2.500 tilsette. Kommunane våre ligg nord for Bergen, og har ein spennande og variert natur med alt frå lune fjordar og opne hav til høge fjellområde og lokale toppar. Vi har verdas beste korps og eit rikt kulturliv. 

For å løyse og utvikle alle dei ulike oppgåvene kommune er tillagt treng vi engasjerte og kompetente medarbeidarar – som vil oppleve at arbeidsoppgåvene og bidraget deira er meiningsfylt og del av eit viktig samfunnsoppdrag. 

Under finn du eit utval av dei ledige stillingane i Lindås, Meland og Radøy. 

Vi har no ledig 100 % fast stilling som konsulent ved nytt felles sentralt dokumentsenter i Alver kommune. Vi ønskjer tiltreding i stillinga snarast.

Vilkår for å søkje på intern utlysing er fast tilsett i Lindås, Meland eller Radøy kommune, eller mellombels tilsett i 2 år.

Om arbeidsstaden

Dokumentsenteret i Alver kommune er organisert som eit felles sentralt postmottak, under tenesteområde HR- og utvikling. Vi er postmottak for alle tenestene i kommunen. Vi held til i rådhuset på Frekhaug. Alver kommune har fullelektronisk arkiv.

Ansvar og arbeidsoppgåver

I hovudsak vil arbeidsoppgåvene dine bestå i daglege driftsoppgåver. Du skal jobbe med kvalitetsikring- og

kontrollarbeid, og gje brukarstøtte og opplæring av tilsette.

Kompetanse

For denne stillinga ønskjer vi at du har relevant utdanning innan arkiv/dokumentforvaltning. Realkompetanse vil også bli vektlagt. Du har god kjennskap til offentleg forvaltning samt gjelande lovar og regelverk. Erfaring med elektroniske arkiv- og sakshandsamingssystem, samt erfaring med Acos websak og andre fagsystem er ein fordel.

Vi ønskjer at du har gode IT-kunnskaper og gode samarbeidsevner, samstundes som du kan arbeide sjølvstendig. Du er opptatt av kvalitet og har god vurderingsevne. Du har god skriftleg framstillingsevne (nynorsk). Din evne til å arbeide systematisk og nøyaktig vil bli vektlagt saman med personlege eigenskapar og kvalifikasjonskrav.

Du kan sende søknad slik

Send søknad elektronisk via Visma rekruttering.  

Attestar og vitnemål kan du laste opp til søknaden eller du tar dei med til eit eventuelt jobbintervju.

Ta kontakt med sørvistorget tlf 56 34 90 00 viss problem med å registrere deg som søkar.

Søknadsfrist: 27.10.2019

Kontaktperson

Anne Dahle Austrheim, anne.dahle.austrheim@radoy.kommune.no

Det er ledig stilling som multiteknikar ved tenesteområde kultur i Alver. 

Stillinga er plassert i kulturskulen, men vil ha ansvar for å koordinere, forvalte og vedlikehalde lyd- og lysteknisk utstyr, sceneteknikk og AV-utstyr for tenesteområdet, samt teknisk ansvar for Meieret Frekhaug.

Arbeidsplass

Tenesteområde kultur vert i Alver drifta gjennom fire avdelingar, med kring 80 medarbeidarar.  Du vil vere del av eit svært kompetent og erfarent kollegium, med stort engasjement og hjarte for kulturfeltet i kommunen.

Arbeidsoppgåver

– Utvikle drifts- og vedlikehaldssystem for kulturteknisk utstyr innan mellomanna kulturskulen, kulturbygg og ungdomsklubbar

– Teknisk ansvar for Meieriet Frekhaug

– Utarbeide rutinar for brukarar

– Bistå med kurs og opplæring

– Bistå som teknikar

– Utarbeide behovs- og utviklingsplanar for feltet

Kvalifikasjonskrav

– Høgare utdanning innan fagområdet

– Anna utdanning med lenger erfaringskompetanse kan vurderast

– Erfaring med undervising og kursverksemd

– God kjennskap med relevant programvare, til dømes ProTools eller Logic

– Kjennskap til digital lydproduksjon og oppdaterte trendar

– Erfaring frå scene, teater, film

– Sertifikat klasse B

– Kvelds og helgearbeid må påreknast

Personleg eignetheit vert lagt vekt på

Forventingar til deg som søkjar:

– Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

– Jobbar sjølvstendig og tek ansvar

– Systematisk arbeid og gjennomføring

Vi tilbyr

Løn etter gjeldande tariffavtale.

God pensjonsordning.

Slik søkjer du

Søknad skal sendast via vårt elektroniske søknadssystem.

Rettkjende kopiar av vitnemål og attestar skal takast med ved eventuelt intervju.

Søknadsfrist: 30.10.2019  

Kontaktperson

Eirik Bouwer Utne, kultursjef, tlf: 56 17 10 59, mobil: 934 13 089, eirik.utne@meland.kommune.no

«Heimetenesta til å stola på, ein arbeidsplass å vera stolt av».

Som medarbeidar hjå oss er du ein verdfull tilsett. Vi vonar du vil setja preg på, og vera med å utvikla tenestene til beste for brukarane. Eininga har fem avdelingar som er inndelte geografisk; Ostereidet, Knarvik sørvest, Knarvik nordaust, Lindås og Alversund /Seim. Avdelingane samarbeider tett. Eininga stiller biler til disposisjon.

Vil du vere ein del av vårt dyktige arbeidsfellesskap? Vi treng fleire dyktige folk på laget!

Frå 01.01.2020. har Avdeling Knarvik sørvest ledig 100 % fast stilling. Stillinga inneber arbeid kvar 3 helg.

Avdeling

Vi har base i Knarvik og der arbeider sjukepleiarar, vernepleiar, hjelpepleiarar/helsefagarbeidarar og assistentar.

Avdelinga vår er i stadig vekst, vi har eit stort geografisk område med eit aukande antall brukarar i alle aldrar som treng hjelp.

Arbeidsoppgåver

Heimetenesta gjev tenester til brukarar som bur i eigen heim. Kvardagen hos oss er variert, med stor grad av sjølvstende og fagleg utvikling. Heimetenesta samarbeider tett med ulike fagmiljø og legg vekt på tverrfagleg samarbeid. Siste åra har det vore ei stor satsing velferdsteknologi og kvardagsmeistring. Det er krav at utførte tenester vert dokumenterte i Profil.

Kompetansekrav

– Autorisasjon som sjukepleiar

– Sertifikat klasse B

– Det vert stilt krav om politiattest før tilsetting

Ønskt kompetanse

– Trivst med å arbeida sjølvstendig 

– Har evne og vilje til å arbeida for eit godt arbeidsmiljø

– Er løysningsorientert og fleksibel

– Er lojal, fagleg sterk og trygg i yrkesutøvinga

– Har ønskje om å bruke faget til det beste for brukarane våre

Vi tilbyr

– Engasjerte, flotte og fremtidsretta kollegaer

– Eit positivt og inkluderande arbeidsmiljø

– Ein aktiv kvardag med mange spennande og varierte utfordringar

– Fagleg utvikling

– Årsturnus

– Tilsetjing i samsvar med gjeldande lov- og avtaleverk

– Pensjonsordning

Slik søkjer du

Send søknad via vårt elektroniske søknadssystem.

Søknadsfrist: 21.10.2019 

Kontaktperson

Sølvi Ulvund, tlf: 56 37 55 93, mobil: 945 03 159, solvi.ulvund@lindas.kommune.no

FAST STILLING SOM AVDELINGSLEIAR FOR AVDELING FOR SERVICE OG VELFERD

NAV Alver skal  tilsetje ein avdelingsleiar for avdelinga Service og velferd, som skal vere ansvarleg for:

– Gode tenester, resultat- og rapporteringsansvar på avdelinga sine fagfelt:

– Publikumsmottak, det fysiske og digitale førstemøtet for å avklare behov og rettar, behovsvurderingsteam, tenester til kortidsledige arbeidssøkjarar, marknadskontakt  og aktivitetstilbod, eksternt samarbeid teneleg utfrå innbyggjergruppene avdelinga skal gje tenester til, gjeldsrådgjeving, økonomisk sosialhjelp, midlertidig bustadhjelp, post og journalføring

– Overordna fagleg ansvar, og ansvar for strategisk og innovativ tenesteutvikling. Sikre systematisk brukarmedverknad og gjennom nye samarbeidsmodellar realisere samfunnsoppdraget til NAV

– Synleg samfunnsaktør og samarbeidspart for omgjevnadane

– Regional tenesteutvikling innan sine fagområde for å sikre tenester med høg kvalitet i heile Nordhordland

– Etablering av eit attraktivt arbeidsfellesskap der ambisjonar, fagleg styrke og forbetringskultur er eit kjenneteikn

– Kompetansebygging og ein fagleg sterk profil for tenestene i avdelingane

– Systematisk HMS i avdelinga i samarbeid med tilsette, verneombod og tillitsvalde

– Leiing, drifts- og budsjettoppgåver

– Personalansvar for omlag 16 årsverk

– Del av leiargruppa for kontoret og spesielt for å sikre at NAV Alver yter dei beste arbeids- og velferdstenestene til innbyggjarar og arbeidsliv

– Systematisk og involverande i drift og utvikling av tenestene, og kunne dokumentere gjennomføringsevne i tråd med fastsette mål og forventningar

– Andre oppgaver kan bli tillagt stillinga

Kompetansekrav

– Utdanning på høgskule- eller universitetsnivå.  Særleg relevant praksis kan kompensere for utdanningskravet

– Leiarerfaring og du kan visa til gode resultat.

– God skriftleg og muntlig fremstillingsevne

Personlege eigenskapar

– Genuint interessert å byggje og yte arbeids- og velferdstenester av beste sort

– Gode samarbeid- og kommunikasjonsevner

– Evne til å vere med å skape jobbmotivasjon, engasjement og arbeidsglede

– Gje støtte og sikre fagleg tryggleik blant medarbeidarane

– Evne til å byggje bruer og stå fram samlande når ulike interesser, miljø og samarbeidspartar møtast

– Vere ein inkluderande lagspiller

– Vere ryddig og strukturert

– Vere løysningsorientert og nytenkjande

– Evne å bruke moglegheitene i ein digital kvardag

Slik søkjer du

Send søknad via vårt elektroniske søknadssystem.

Vi tilbyr

– Kommunal stilling som avdelingsleiar

– Avtale om løn etter gjeldande tariff

– God pensjonsordning i KLP

Søknadsfrist: 21.10.2019

Kontaktperson

Jane Britt Daae, leiar NAV, jane.britt.daae@lindas.kommune.no

OBS: I tittelen på stillingsutlysinga hadde vi tidlegare skrive feil avdeling. Det er avdelinga service og velferd som er rett arbeidsstad. Vi beklagar!

Ønskjer du nye utfordringar? Kom til Alver – vi har ledig stilling som rektor!

Det blir frå 01.01.2020 ledig 100 % stilling som rektor ved Seim skule. Seim skule er ein barneskule som ligg på Seim, ca. 15 min frå Knarvik. Skulen har omlag 150 elevar, og 26 tilsette. Seim skulefritidsordning har for tida ca. 40 barn og 8 tilsette.

Frå 01.01.2020 går Meland, Radøy og Lindås saman til Alver kommune. Som tilsett i Alver kommune får du ta del ispanande prosessar knytt til kommunesamanslåinga, i form av felles plan- og utviklingsarbeid for oppvekstsektoren, gjennom erfaringsdeling og i nettverk.

Arbeidsoppgåver

Som rektor i Alver kommune har du eit heilskapleg ansvar for innhald og drift ved skulen. Du deltek i fast samarbeid med andre skuleleiarar i kommunen og rapporterer direkte til tenesteleiar for skule.

Alver kommune har høge ambisjonar på vegne av oppvekstsektoren, og alle tilsette skal arbeide for at elevane skal ha eit trygt og godt skulemiljø, samt oppleve læring og meistring i fellesskap. Utvikling av vaksenrolla skal skje i samarbeid mellom barnehage, skule, helsestasjon, barnevern og PPT. Å skape grobotn for meistringsorientert og/eller verdibasert leiing  er eit viktig mål for kommunen.

Den rette kandidaten har solid erfaring frå grunnskulen, er ein god relasjonsbyggjar og har erfaring frå leiing i skulen.

Kompetansekrav

– Relevant utdanning på universitets- eller høgskulenivå innafor oppvekstsektoren

– Relevant erfaring frå grunnskulen/tilsvarande stilling

Ønskt kompetanse

– Rektorskulen eller tilsvarande utdanning og/eller erfaring

– Kjennskap til lov- og avtaleverk

– Erfaring frå pedagogisk utviklingsarbeid

– God digital kompetanse

– Undervisningserfaring

– Personleg eigna for stillinga

Personlege eigenskapar – forventningar til at du som rektor:

– Skaper tillit gjennom tydlege roller

– Har evne til å skape gode relasjonar med elevar, føresette og tilsette

– Utøver meistringsorientert leiing med utgangspunkt i kommunen sin visjon og verdiar

– Vidareutviklar skulen som ein lærande organisasjon

– Legg til rette for meistring og motivasjon

– Skaper ein organisasjonskultur med godt arbeidsmiljø og høg etisk bevisstheit

– Har fokus på elevane si læring og trivsel

– Kan arbeide analytisk og målretta

– Viser gjennomføringskraft for å oppnå gode resultat

Vi tilbyr

– Fagleg dyktige, kunnskapsrike og engasjerte kollegaer

– Eit hyggjeleg miljø blant tilsette og elevar

– Varierte og utfordrande arbeidsoppgåver

– Lønn- og tilsetjingsvilkår i samsvar med lov- og avtaleverk.

Slik søkjer du

Send søknad via vårt elektroniske søknadssystem.

Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt personalavdelinga.

Søknadsfrist: 21.10.2019

Kontaktperson

Kristin Moe, kommunalsjef oppvekst, mobil: 988 57 205, kristin.moe@lindas.kommune.no

Det er ledig stilling som Miløveileder ved Manger skule. 100 % stilling. Me ønskjer å tilsette snarast råd.  Stillinga er mellombels ut skuleåret 31/7 2020

Om arbeidsstaden

Dei siste åra har det vore eit stort fokus på læringsmiljø og mobbing i skulen. Skulen har målretta arbeidd med dette og

vi ser allereie resultat av det arbeidet. Dette arbeidet er ein viktig grunnstein i læringsarbeidet på skulen vår, og

satsinga på å trygge skulemiljøet og oppretthalde nulltoleranse for krenkingar er fortsatt ei prioritert oppgåve.

Det er dei vaksne som skal skape føringar for eit godt sosialt miljø på skulen. Vi er viktige rollemodeller og

bidragsytarar for at borna skal utvikle positive sosiale haldningar som inkludering, toleranse og respekt for kvarandre

og for det miljøet vi er ein del av. 

Som ein del av denne satsinga søkjer vi no etter ein miljøveiledar til skulen vår i ei 100% stilling så snart som mogleg.

Ansvar og arbeidsoppgåver

– Målretta miljøarbeid og oppfølging og støtte av enkeltelevar i dagleg arbeid i skulen

– Legge tilrette, delta og rettleie elevar i aktivitetar

– Miljøretta arbeid i skulen sitt SFO-tilbod på elevfrie dagar

– Samarbeid med føresette og andre samarbeidspartar

Personlege eigenskaper

Vi søkjer ein tydeleg miljøveileder som evner å sette grenser, som er varm og omsorgsfull, og som ser den enkelte som enkeltindivid og som del av eit større fellesskap. Vi søkjer ein miljøveileder som er kreativ og initiativrik, og  som evnar å by på seg sjølv i samspel med elevar og andre tilsette på skulen. Vi søkjer ein  miljøveileder som kan jobbe sjølvstendig og i team. For å ha betre kjønnsbalanse i relasjonsarbeidet vert menn oppfordra til å søke stillinga.

Kompetanse

Relevant høgskuleutdanning og / eller relevant erfaring er ønskjeleg. Personlege eigenskaper som høver til stillinga til vege tungt i denne tilsetjinga.

Lønsvilkår

Løn ut frå kompetanse og ansiennitet.

Politiattest

I tråd med opplæringslova og føresegner vert det stilt krav om politiattest ved tiltrede.

Slik søkjer du

Send søknad elektronisk via Visma rekruttering.  

Attestar og vitnemål kan du laste opp til søknaden eller du tar dei med til eit eventuelt jobbintervju.

Ta kontakt med sørvistorget tlf: 56 34 90 00 viss problem med å registrere deg som søkar.

Søknadsfrist: 20.10.2019

Kontaktperson

Inger Morken Ellingsen, tlf: 56 34 90 34, mobil: 976 68 332, inger.morken.ellingsen@radoy.kommune.no

Synne Campbell, Personalkonsulent, tlf: 56 34 91 59, mobil: 950 93 470, synne.campbell@radoy.kommune.no

Birgitte Bjørnsdatter Bruget, tlf: 917 62 299, birgitte.bjornsdatter.bruget@radoy.kommune.no

Vi skal informere og hjelpe innbygjarar i nye Alver kommune, vil du vere med?

Alver kommune søkjer kunderettleiar med fagansvar til kundesentra lokalisert på Manger, Frekhaug og i Knarvik. Vi er på jakt etter deg som likar å jobbe med menneske. Du trives godt med å gjere administrative oppgåver, gje informasjon, hjelpe innbyggjarar og kollegaer, og samstundes bidra til å utvikle eit framtidsretta kundesenter i kommunen. Du ser moglegheiter og er ein problemløysar av natur.

Stillinga er også lyst ut internt. Desse søkjarane vert vurdert først . Ved ev intern tilsetjing vil det ikkje bli gjennomført tilsetjng i denne stillinga.

Om arbeidsstaden

I nye Alver kommune vert det eit kundesenter på Manger, eit på Frekhaug og eit i Knarvik. Du vil rotere mellom dei tre kundesentra i kommunen.

Målet med stillinga er å supplere eit godt team med kompetanse innan service, ikt og kommunikasjon.

Kvalifikasjonskrav

For stillinga ønskjer vi deg som har relevant høgskuleutdanning og erfaring innanfor service. Du har òg spisskompetanse frå kommunikasjon eller IKT. Relevant erfaring kan kompensere for manglande høgskuleutdanning.

Dine personlege eigenskaper vert tillagt vekt. Du er serviceinnstilt og likar hektiske arbeidsdagar. Samstundes er du utviklingsorientert, ser moglegheiter og er problemløysar av natur. I tillegg til å vere god til å prioritera arbeidsoppgåver er du fleksibel. Du har gode samarbeidsevner og gode språkkunnskaper (minst engelsk munnleg).

Ansvar og arbeidsoppgåver

Som fagansvarleg er du ansvarleg for kvaliteten på tenestene innanfor fagområdet. Du skal sørgje for fagleg samordning på tvers av linjeorganiseringa, og du er ansvarleg for at dei tilsette samla har tilstrekkeleg og relevant kompetanse. Du tar initiativ til og gjennomfører fagleg forbetrings- og utviklingsarbeid, og har ansvar for ei brukar- og serviceorientert utvikling av tenester i fagområdet.

Som kunderettleiar hjelper du innbyggjarar og kollegaer gjennom fleire kanalar med å finne informasjon. Du rettleiar, viser til rett sakshandsamar, rettleiar i samband med skjemautfylling og gjer informasjon om kommunen. 

Vi kan tilby

Løn basert på ansiennitet og kompetanse.

God pensjonsordning gjennom KLP.

Du kan sende søknad slik

Send søknad elektronisk via Visma rekruttering.  

Attestar og vitnemål kan du laste opp til søknaden eller du tar dei med til eit eventuelt jobbintervju.

Ta kontakt med sørvistorget tlf 56 34 90 00 viss problem med å registrere deg som søkar.

Søknadsfrist: 20.10.2019

Kontaktperson

Anne Dahle Austrheim, anne.dahle.austrheim@radoy.kommune.no

Synne Campbell, Personalkonsulent, tlf: 56 34 91 59, mobil: 950 93 470, synne.campbell@radoy.kommune.no

Vi skal informere og hjelpe innbygjarar i nye Alver kommune, vil du vere med?

Alver kommune søkjer 2 kunderettleiarar til kundesentra lokalisert på Manger, Frekhaug og i Knarvik. Vi er på jakt etter deg som likar å jobbe med menneske. Du trives godt med å gjere administrative oppgåver, gje informasjon, hjelpe innbyggjarar og kollegaer, og samstundes bidra til å utvikle eit framtidsretta kundesenter i kommunen. Du ser moglegheiter og er ein problemløysar av natur.

Om arbeidsstaden

I nye Alver kommune vert det eit kundesenter på Manger, eit på Frekhaug og eit i Knarvik. Du vil rotere mellom dei tre kundesentra i kommunen.

Målet med stillinga er å supplere eit godt team med kompetanse innan service, ikt og kommunikasjon.

Ansvar og arbeidsoppgåver

Som kunderettleiar hjelper du innbyggjarar og kollegaer gjennom fleire kanalar med å finne informasjon. Du rettleiar, viser til rett sakshandsamar, rettleiar i samband med skjemautfylling og gjer informasjon om kommunen.

Kvalifikasjonskrav

For begge stillingane ønskjer vi deg som har relevant høgskuleutdanning og erfaring innanfor service. Du har òg spisskompetanse frå kommunikasjon eller IKT. Relevant erfaring kan kompensere for manglande høgskuleutdanning.

Dine personlege eigenskaper vert tillagt vekt. Du er serviceinnstilt og likar hektiske arbeidsdagar. Samstundes er du utviklingsorientert, ser moglegheiter og er problemløysar av natur. I tillegg til å vere god til å prioritera arbeidsoppgåver er du fleksibel. Du har gode samarbeidsevner og gode språkkunnskaper (minst engelsk munnleg).

Vi kan tilby

Løn basert på ansiennitet og kompetanse.

God pensjonsordning gjennom KLP.

Du kan sende søknad slik

Send søknad elektronisk via Visma rekruttering.  Bruk portalen på www.radoy.kommune.no under ledige stillingar.

Attestar og vitnemål kan du laste opp til søknaden eller du tar dei med til eit eventuelt jobbintervju.

Ta kontakt med sørvistorget tlf 56 34 90 00 viss problem med å registrere deg som søkar.

Søknadsfrist: 18.10.2019 

Kontaktperson

Anne Dahle Austrheim, anne.dahle.austrheim@radoy.kommune.no

Radøy kommune søkjer etter deg som er dyktig og engasjert ruskoordinator, med innsikt, kunnskap og engasjement for målgruppa.

Stillinga er organisert under tenesteområde for Psykisk helse og rus, avdeling for heimebuande, driftskontor-Manger.

Du vil bli med på å vidareutvikle tenestetilbod til mennesker med rusrelaterte vanskar. Du skal auke kapsitet i kommunen sitt tenestetilbod til målgruppa og styrke kompetanse og kvalitet.

Ansvar og arbeidsoppgåver

– Skadereduksjon

– Koordinere samtidige tenester

– Dokumentasjonsarbeid

Du vil arbeide tett med brukarar og pårørande, samt ha oppfølging i bustad. I tillegg skal du vere med og utvikle aktivitetstilbod lokalt.

Kvalifikasjoner

– Treårig helse- eller sosialfagleg høgskule, gjerne med relevant vidareutdanning

– Egna personlegdom

– Førarkort og disposisjon av eigen bil

Det er ønskjeleg at du har relevant arbeidserfaring. Du må ha god skriftleg framstillingsevne og gode kommunikative ferdigheiter, samt erfaring med bruk av dataverktøy.

Personlege eigenskaper

Du må vere raus og ha høg relasjonskompetanse, godt humør og finne trivnad i sjølvstendig arbeid. Du må vere fleksibel og løysingsorientert.

Vi kan tilby

– Fleksitid

– Meiningsfulle og spanande arbeidsoppgåver

– Løn etter avtale

– Moglegheit for fagleg og personleg utvikling

– Godt tverrfagleg arbeidsmiljø

– God pensjonsordning

Politiattest

I tråd med helsepersonellovgjevnad vert det stilt krav om tilfredsstillande politiattest ved tiltrede.

Slik søkjer du

Send søknad elektronisk via Visma rekruttering.  

Attestar og vitnemål kan du laste opp til søknaden eller du tar dei med til eit eventuelt jobbintervju.

Ta kontakt med sørvistorget tlf 56 34 90 00 viss du får problem med å registrere deg som søkar.

Søknadsfrist: 20.10.2019

Kontaktperson

Marita Ulriksen Årseth, mobil: 474 59 711, marita.aarseth@radoy.kommune.no

Grete Algrøy Herøy, mobil: 957 48 843, grete.algroy.heroy@radoy.kommune.no

På Lindås, Meland og Radøy sine søknadssystem finn du alle ledige stillingar.

Bli med oss å byggje Alver! Foto: Eivind Senneset

Vil du vere med å byggje Alver? Søk i dag!

Close Menu