Høyring  –  forslag  til  forskrift  om  vass-  og  avløpsgebyr  i  Alver
No kan du komme med innspel. Illustrasjonsfoto.

Høyring – forslag til forskrift om vass- og avløpsgebyr i Alver

I møtet 06.05.2019 slutta fellesnemnda seg til at forslag til lokal forskrift om vass- og avløpsgebyr i Alver kommune blir sendt ut på høyring. Frist for merknader er 30. august 2019

Bakgrunnen for saka er at Radøy, Meland og Lindås i dag har kvar sine lokale forskrifter som fastslår ulike reglar for utrekning av vass- og avløpsgebyr. I Alver kommune må det vere felles reglar. Programansvarleg for kommunesamanslåinga har derfor sett i gang eit arbeid med å utarbeide eit nytt, felles regelverk.

Samordningsarbeidet har i størst mogleg grad vidareført reglar som i dag er felles for minst to kommunar. Utover dette er forskriftsteksten oppdatert i tråd med sentrale lover og forskrifter på området.

Eksempel på forskriftstekst er forslag om at gebyret for bustader skal reknast ut frå bruksareal, etter ei inndeling på bueiningar inntil 90 m2 og over 90 m2. Vidare at gebyra blir fordelt på tre betalingsterminar per år. Forskrifta inneheld ingen betalingssummar. Gebyrsatsane blir handsama gjennom eiga sak om gebyrregulativ i Alver kommunestyre.

Forslaget

Her kan du lese saksframlegget i fellesnemnda til forskrift om vass- og avløpsgebyr.

Klikk her for å lese framlegget til ny forskrift.

Forskrifta ligg ute på høyring med frist for merknader sett til 30. august 2019.

Dette er i tråd med Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg §§ 3 og 5, og forvaltningslova kapittel VII.

Etter at høyringsfristen er gått ut, vil saka og eventuelle merknader bli lagt fram for Alver kommunestyre for vedtak.

Slik kjem du med innspel:

Eventuelle merknader eller innspel må sendast til postmottak@meland.kommune.no innan 30. august 2019, eller til:

Meland kommune, postboks 79, 5906 Frekhaug.

Kontaktperson ved eventuelle spørsmål: økonomisjef Sveinung Kvamme i Radøy kommune, sveinung.kvamme@radoy.kommune.no, telefon: 56 34 90 40.

Vedlegg: Forskrift om vass- og avløpsgebyr i noverande kommunar

Forskrifter for vass- og kloakkgebyr for Lindås kommune – 2001

Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Meland kommune – 2015

Forskrift om vass-og avløpsgebyr i Radøy kommune – 2008

Close Menu