Sambandet Vest si framtid

Korleis skal Sambandet Vest organiserast? Og korleis sikra best mogleg brukt av dei 5 millionane Alver kommune har fått til infrastruktur? Dette var sentrale spørsmål i fellesnemnda for Alver kommune sist måndag. Treng ny form I dag er det kalla inn til eigarmøte i Sambandet Vest for å drøfta framtidig organisasjonsform. - Det er gjort … Les meir Sambandet Vest si framtid

– Det kostar å slå seg saman

Alver kyrkjelege fellesnemnd har berre fått halvparten av midlane dei søkte om til samanslåingsprosessen, og ønskjer ein open dialog.I fellesnemnda sitt møte måndag vart det informert om prosessen med å slå saman dagens tre kyrkjelege fellesråd til framtidas Alver kyrkjelege fellesråd. God dialog  - Det er stor ulikskap mellom dagens fellesråd, og det kostar å … Les meir – Det kostar å slå seg saman

Forslag til kommunevåpen

Ser du for deg korleis Alver sitt kommunevåpen bør vera? Hugs at forslaget må leverast innan 15. april. Barn, ungdom og vaksne er inviterte til å komma med forslag på kommunevåpen for Alver kommune. - Vi har mottatt mange spennande forslag allereie, men vil gjerne ha fleire før fristen 15. april. Alle innspel vil bli … Les meir Forslag til kommunevåpen

– Bli med oss på tur

      - Kom og bli med på tur, oppfordrar dei tre ordførarane som søndag inviterer til tur gjennom Alver kommune i lag med turlaget. Frå Vetås til Håøy  Søndag 8. april vert små og store inviterte med Nordhordland Turlag og ordførar-trioen i Lindås, Meland og Radøy på tur i det som skal bli … Les meir – Bli med oss på tur

Murberg skal leia prosjekt om lokaldemokrati

Korleis skal Alver kommune organiserast? Fellesnemnda vedtok 12. mars i år hovudprosjektet politisk styringsstruktur og lokaldemokrati. I møte førstkommande måndag skal dei velja prosjektgruppe til arbeidet med dette politiske prosjektet. Valnemnda har kome med si innstilling, og dei foreslår Kenneth Taule Murberg (H) frå Radøy som leiar av prosjektgruppa, med Leif Hosøy Sleire (KrF), frå … Les meir Murberg skal leia prosjekt om lokaldemokrati

Vi byggjer Alver kommune

Toppleiinga er på plass og arbeidet med å byggja Alver kommune er i godt gjenge fram mot 1. januar 2020. Den observante lesar har nok merka seg at «Vi byggjer Alver kommune» går igjen både på heimeside og facebook og i all annan kommunikasjon rundt den nye kommunen. Dette vert no brukt som «slagord» for … Les meir Vi byggjer Alver kommune

Kommunevåpen

No har du moglegheit til å kome med innspel for korleis kommunevåpenet til Alver kommune skal sjå ut. Kva tenkjer du på når du høyrer Alver kommune? Kva står me for og kva er me stolte av? Motivet må vere lett å kjenne att og representere den nye kommunen på ein god måte. Frist for … Les meir Kommunevåpen

Kva er det viktigaste no?

Det var eit sentralt spørsmål i fellesnemnda sitt møte på Manger måndag. I intensjonsavtalen står det at «ein felles kommunikasjonsstrategi skal utarbeidast med målretta satsing på ekstern og intern informasjon». Dette arbeidet er no i gang. - Kommunikasjonsstrategien det vert arbeidd med, gjeld for endringsprosessen og skal bidra til at vi går i riktig retning, … Les meir Kva er det viktigaste no?

Flatøy vert gnr 1 i Alver

Som ei fylgje av kommunesamanslåinga vert gardsnumra i Meland og Radøy endra, med eitt unnatak. Kartverket har etter gjeldande prinsipp kome med forslag om at Lindås som største kommunen (med flest matrikkeleiningar) får behalda sine gardsnummer (gnr). Meland får lågaste ledige 100-tal tillagt sine eksisterande nummer (dvs. 300), og Radøy får tillagt første ledige 100-tal … Les meir Flatøy vert gnr 1 i Alver