Prioriterer dei tilsette

- Det viktigaste no er å gje god informasjon til alle våre tilsette, seier Ørjan Raknes Forthun. Fellesnemnda vedtok måndag samrøystes kommunikasjonsstrategi for programperioden med tiltaksdel for perioden juni 2018 til juni 2020. - Hovudmålet med kommunikasjonsstrategien er å dreie fokus frå organisasjon til kvar enkelt leiar, kvar enkelt tilsett, kvar enkelt tillitsvalt og kvar … Les meir Prioriterer dei tilsette

Svarer på kritikken

- Vi hovudtillitsvalde er nøgde med det vedtaket som vart gjort i Fellesnemnda 4.juni, men reagerer på styrken i kritikken frå ein del politikarar, seier Jarle Næss, koordinerande hovudtillitsvald i kommunesamanslåinga. Dei hovudtillitsvalde måtte tåla til dels krass kritikk frå nokre av politikarane i fellesnemnda måndag. - Gjev feil signal - Vi kan gå med … Les meir Svarer på kritikken

Kyrkjefolket bed om ny vurdering

Det vert inga ny vurdering no, men kan henda i desember. Kyrkjeleg fellesnemnd kan ikkje godta at dei berre får halvparten av dei omstillingsmidlane dei har søkt om. Fellesnemnda har gjort vedtak om å tildela kyrkjeleg fellesnemnd for kommunane Radøy, Meland og Lindås 1,2 millionar i omstillingsmidlar - utbetalt med like delar i 2018 og … Les meir Kyrkjefolket bed om ny vurdering

Tar styringa over vegmidlane

  To millionar skal brukast til Sambandet Vest, men kva skal dei siste tre millionane brukast til? Fellesnemnda godkjenner at Meland kommune får disponere inntil kr 2 mill av tildelte midlar frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet til infrasturkturtiltak i kommunar som skal slå seg saman. Midlane skal nyttast til å utarbeide ein silingsrapport og forslag til … Les meir Tar styringa over vegmidlane

Partia får ein pott

Med 11 mot 10 stemmer har fellesnemnda vedtatt å gje økonomisk stønad til samanslåing av lokalpartia i dei tre Alverkommunane. I fellesnemnda sitt møte 4. desember 2017 vart det gjort vedtak om å løyva 250 000 kroner til demokratibygging, etter forslag frå Anna Valle (Sp). Sidan har saka vore drøfta med departementet som svarar at dei … Les meir Partia får ein pott